Gå direkt till innehåll
Näringslivsrådet i Vänersborg är en viktig partner i näringslivsarbetet. Vid senaste träffen diskuterades brott mot företagare.
Näringslivsrådet i Vänersborg är en viktig partner i näringslivsarbetet. Vid senaste träffen diskuterades brott mot företagare.

Pressmeddelande -

Brott mot företag i fokus i Vänersborg

Brott mot företag har varit i fokus i näringslivsarbetet i Vänersborg den senaste tiden. Nu senast var det Vänersborgs Näringslivsråd som fick en bred dragning av flera olika organisationer som presenterade flera rapporter på ämnet. Tidigare lyftes också ämnet på FrukostForum, som arrangerades ihop med Företagarna i Vänersborg.

Det ska vara lätt att göra rätt.

Näringslivsavdelningen arbetar med flera fokusområden under året för att bidra till ett förbättrat företagsklimat. Nu har turen kommit till området brottslighet, som också var tema för förra månadens FrukostForum för näringslivet i Vänersborg. Det viktiga arbetet kommer att följas upp vid kommande Näringslivsråd, efter att en lokal kartläggning av företagens brottsutsatthet och otrygghet har gjorts. Näringslivsrådet utgör en viktig resurs i arbetet då de personer som finns med i rådet representerar olika organisationer eller verksamheter som är kopplade till företagandet i kommunen. Med brottslighet på agendan hade Näringslivsavdelningen bjudit in tre organisationer att presentera sina nyligen genomförda rapporter kopplade till ämnet.

Svenskt Näringsliv
Susann Haggren som är näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv var först ut och berättade om den undersökning man gjort i Sverige under 2020. En samlad bild är att brottsligheten mot företagare ökar och att ingen del av Sverige är förskonad. Man jobbar tillsammans med polisen för att kartlägga hur det egentligen ser ut då statistiken hos polisen är begränsad och inriktad i första hand mot medborgare och inte mot företag. Därför saknas en tydlig bild och ska man kunna arbeta förebyggande är det viktigt att kartlägga var och vilka bekymmer som finns.

-Varje år förlorar handeln ca 42 miljarder kronor i direkta kostnader i form av skadegörelse av skyltfönster, stölder med mera. Då är inte omsättningsbortfallet inräknat, sjukskrivningar som eventuellt uppstår för av personal som utsatts eller för skadegörelse som gör att man måste ha stängt osv. Dessa pengar borde istället användas till utveckling av företagen och nya arbetstillfällen, säger Susann Haggren. Svenskt Näringsliv arbetar under 2021 tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund för att stärka företagsklimatet i regionen. Just brott mot företag är ett av de prioriterade områdena där kunskap och samverkan måste förstärkas.

Fastighetsägarna
Petra Ohldin-Lampinen är näringspolitisk ansvarig på Fastighetsägarnas organisation och ansvarig för Fyrbodals kommuner. Hon berättade om den undersökning man gjort regionalt och som varit riktad till fastighetsägare med kommersiella lokaler. Den gjordes hösten 2020 och är baserad på 819 svar. Ganska många fastighetsägare är oroliga för att utsättas för brott och för de som drabbats handlar det framför allt om skadegörelse, inbrott, hot, stöld och klotter. Många fastighetsägare har vidtagit åtgärder för att öka tryggheten runt sina fastigheter, det kan röra sig om bättre låssystem, bättre belysning, platssamverkan och grannsamverkan. En annan åtgärd är att ha nära kontakt med hyresgästerna i sina lokaler för att tillse att man inte hyrt ut i andra hand utan vetskap, något som kan regleras avtalsmässig. Fastighetsägarna uppmanar till att arbeta förebyggande vid uthyrning av lokaler, för att försäkra sig om en trygg hantering. För detta ändamålet har fastighetsägarnas jurister tagit fram en checklista över vad som behöver tänkas på och undersökas för att förhindra att få kriminella aktörer som lokalhyresgäster

Företagarna Vänersborg
Ulrica Sundén Berger, ordförande Företagarna i Vänersborg berättade om den riksomfattande undersökning som Företagarna i Sverige just gjort, där den samlade bilden är att det är allt fler företag som blir utsatta för brott, men färre anmäler brotten. Undersökningen baseras på svar från över 800 företag i november 2020. Företagarna vill gärna se en nollvision mot brottslighet mot företagare. De senaste två åren upplever hälften av företagen att man känner sig otryggare, speciellt i landsbygden.

Otryggheten, kostnaderna och inte minst uppgiftenheten som företagare drabbas av kan få stora konsekvenser. Allt fler, nu nära var femte företagare, funderar på att lägga ner sin verksamhet på grund av ökad brottslighet. Det är viktigt att ta på allvar. Man måste jobba med brottsförebyggande åtgärder: medborgarlöfte, platssamverkan, dialoger och ta tag i det som händer med en gång. Polisiär närvaro är jätteviktigt men också att hela rättskedjan svara upp. Vardagsbrotten måste tas på allvar, även av åklagaren, säger Ulrica Sundén Berger. Man eftersöker mer dialog och lyfter Näringslivsrådet som en viktig aktör.

Presentationerna var mycket intressanta och Näringslivsrådet får nu med sig ett frågeformulär med sig där man till nästa gång man träffas ska ha gått igenom med sina organisationer för att få en klarare bild av hur brottsutsattheten och otryggheten bland företag ser ut just i Vänersborgs olika kommundelar.

-Företagarna tycker det är bra att vi vågar lyfta det som ett fokusområde. Vi måste jobba brett för att få bukt med dessa frågor, säger Jill Stor, Näringslivschef Vänersborgs Kommun. Förutom den lokala kartläggningen och formuläret, som skickas ut genom Näringslivsrådets ledamöter och i sociala medier kommer man arbeta vidare med Näringslivsrådet och vid nästa tillfälle bjuds polis och säkerhetssamordnare in för att diskutera utifrån ett nuläge. Vi får återkomma med detta lite längre fram i vår, säger Jill.

FrukostForum i februari
Brottslighet mot företagare var också temat för årets första livesända FrukostForum som arrangerades av Näringslivsavdelningen och Företagarna i Vänersborg i februari. Det var en samstämd bild som kom fram där gäster som kommunens säkerhetsamordnare Per Edensvärd och kommunpolis Steve Sandén-Johansson deltog. Fler företag drabbas men samverkar man minskar brotten. Även Christina Lundström, konsumentvägledare och försäkringsbolaget Länsförsäkringar fanns på plats med stöd och råd vad man gör om man drabbats.

Med på länk fanns också Fabian Bengtsson, ordförande och Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat och brottslighet mot företagare från Företagarnas Riksorganisation. Temat för morgonen är det många kommuner och regioner lyfter just nu. Den senaste tiden har många företag drabbats av brott av olika slag och även om brottsligheten ser olika ut för olika delar av landet, är ingen del i Sverige är förskonad. Det visar en ny rapport som Företagarna tagit fram. Nästan var tredje företagare, eller 32 procent, har utsatts för brott under de senaste fem åren. Det visar Företagarnas nya panelundersökning bland företagare. Den andelen tar hänsyn till både när företagare själva och deras anställda utsätts för brott inom ramen för arbetsuppgifterna. Det är dessutom många som svarar att de utsatts för brott mer än en gång under perioden. Det märks en skillnad bland vilken typ av brott som sker var. Det är framför allt i storstäderna som det är grövre brottslighet. Även landsbygden är drabbat men då mer av stöld som till exempel verktyg, inbrott på byggen med mera. När kontanterna har försvunnit i hantering är det varor som blivit attraktiva. Lagerhållningen har minskat, övervakning ökat, kartläggning av IT-säkerhet, men inte så lätt för mindre företag. Det finns en risk att pandemin också för med sig en ökad arbetslöshet och ökad kriminalitet, därför ser man från företagarnas sida att Polis och rättsväsende måste ta tag i detta så vi inte får en ännu större ökning.

Från polisens sida ser man att det handlar om att göra det så svårt som möjligt för de kriminella att vara verksamma. De som utför brotten väljer ofta företag som är enklare att till exempel stjäla hos eller utsätta för andra brott och där man på förhand räknar med framgång för att lyckas. Det är viktigt att man som företagare till exempel DNA-märker sina arbetsredskap och försvårar avyttring.

- Man ska absolut fortsätta anmäla brott och tipsa polisen om kriminella handlingar. Vi jobbar ständigt internt inom polisen för att förbättra och underlätta vår tillgänglighet för medborgarna, vilket är direkt avgörande när vi ska kartlägga och lagföra brottliga handlingar. Ytterligare en viktig aspekt är också den övriga rättskedjan och dess möjlighet att förhindra återfall i kriminalitet, inte minst mot det som till vardags benämns som mängdbrottslighet. Polisen är en del av rättskedjan, vilket är viktigt att ha i åtanke. Som företagare år 2021 måste man själv vara beredd på att försvåra brottsliga angrepp mot sin verksamhet, tex. genom att installera olika stöd; DNA-märkning, kameraövervakning osv. Vi måste alla bidra med att försvåra för de kriminella och då behövs många skarpa verktyg i verktygslådan, vi behöver ett bra samarbete, potentialen är stor och vi vill hjälpas åt säger Steve Sandén-Johansson.

Kommunens säkerhetssamordnare Per Edensvärd menade att man måste arbeta brett med frågan för att skapa trygghet och att man måste jobba över tid med denna fråga. På lokala planet finns ett BRÅ-arbete och ett Medborgarlöfte, som är en samverkan mellan kommun och polis som förnyas varje år. -Vi måste hålla i och inkludera alla delar där man kan göra skillnad, man måste få med sig alla frågan berör, inklusive företagen, säger Per Edensvärd. Att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor innebär att de inblandade behöver vara införstådda med att man behöver samlas kring en arbetsmetodik. Med en känd metodik kan vi först skapa en gemensam lägesbild för att undvika att hamna i ett tidigt lösningsfokus.

-Poängen är att ett samverkansforum behövs säger Steve, en plattform och en stabil struktur. Det har tidigare funnits lokalt men inte på senare tid. När det bjuds in till samverkan så kommer vi, avslutar Steve Johnasson.

Med i sandningen var också Näringslivschef Jill Stor och Erik Torstensson, som guidade tittarna tryggt genom livesändningen.

För mer information, kontakta näringslivschef Jill Stor, tfn 0521-72 13 63

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige